WAC Lighting's Shelly Wang joins board of Asian Women's Center